Skip to main content

V E D T Æ G T E R

For Foreningen ANTV

 

1. Navn og hjemsted

Stk. 1.

Foreningens navn er ANTV, Anerkendende TV.

Stk. 2.

Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune.

2. Foreningens formål

Stk. 1.

ANTV er en uafhængig tv-station, hvis formål er, at skabe tv-programmer om social-, sundheds- & arbejdsmarkedsspørgsmål med særligt fokus på mennesker med funktionsnedsættelser, både fysiske og psykiske samt at udsende disse programmer på ikke-kommercielle platforme, herunder MUX1 og internet.

Stk. 2.

Foreningens formål er desuden at reflektere aktuel debat og kultur, herunder også at stille produktions- og sendefaciliteter til rådighed for mennesker med funktionsnedsættelser. Det er således foreningens formål at forvalte ikke-kommercielt public service og public access tv således at specielt mediesvage grupper kan komme til orde.

Stk. 3.

ANTV skal producere og udsende holdningsprægede kvalitetsprogrammer. Den journalistiske holdning skal være fair, afbalanceret, opsøgende, kritisk og oplysende.

3. Medlemsforhold

Stk. 1.

Som medlemmer kan optages enhver som tilslutter sig foreningens formål, såvel enkeltpersoner som institutioner, foreninger og grupper.

Stk. 2.

Medlemskontingentet fastsættes for et år ad gangen af bestyrelsen. Kontingentet forfalder til betaling senest to uger før ordinær generalforsamling.

4. Generalforsamling

Stk. 1.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Alle medlemmer har tale- og stemmeret på generalforsamlingen. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

Stk. 2.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april kvartal og indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig indkaldelse til medlemmerne via e-mail.

Stk. 3.

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 4.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Valg i henhold til § 5, stk. 2
 6. Valg af revisor
 7. Eventuelt

5. Foreningens daglige ledelse

Foreningen ledes af en bestyrelse på 3-7 medlemmer.

Stk. 1.

Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Stk. 2.

Bestyrelsen er valgt for 2 år ad gangen således: Formand og et medlem i lige år, øvrige i ulige år.

6. Bestyrelsens opgaver og den daglige ledelse

 1. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for institutionens drift, programvirksomhed og økonomi, og vælger af sin midte en formand og en næstformand.
 2. Bestyrelsen udpeger en daglig leder, der fungerer som sekretær for bestyrelsen og har ansvaret for den daglige drift, programvirksomhed og økonomi.
 3. Bestyrelsen holder møde, når formanden eller 2 medlemmer af bestyrelsen anser det for nødvendigt, dog minimum 3 gange årligt.
 4. Bestyrelsesmødet indkaldes via formanden med mindst 3 dages varsel. Bestyrelsen træffer alle beslutninger ved almindeligt stemmeflertal, jf. dog §10, og er beslutningsdygtig, når et flertal af bestyrelsesmedlemmerne giver møde. Ved stemmelighed er formandens, og i dennes fravær næstformandens, stemme udslagsgivende.
 5. Bestyrelsens beslutninger indføjes i et referat, som udsendes til bestyrelsens godkendelse senest 1 uge efter det afholdte møde. Evt. indsigelser til referatet skal meddeles skriftligt inden 14 dage fra udsendelsen af referatet.

7. Formanden

Formanden tegner foreningen udadtil, leder bestyrelsens møder og drager omsorg for udførelse af bestyrelsens beslutninger. Formanden kan afgøre hastesager og sager, der ikke giver anledning til tvivl.

8. Økonomi

 1. Foreningens drift finansieres via salg af programmer og tjenesteydelser, offentligt tilskud fra tilskudsgivende myndigheder og organisationer samt kontingenter fra medlemmer.
 2. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
 3. Foreningens aflæggelse af regnskab følger de retningslinjer, de tilskudsgivende myndigheder angiver.

9. Tegning og hæftelse

 1. Foreningen tegnes af formanden og næstformanden i forening eller ved en af disses forfald af formanden subsidiært næstformanden og 1 bestyrelsesmedlem.
 2. Der kan meddeles prokura til en daglig leder.
 3. Foreningen hæfter med sin kapital efter dansk rets almindelige regler for alle institutionens påhvilede gældsforpligtelser.
 4. De enkelte bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for foreningens gæld.

10. Vedtægtsændringer og opløsning

Stk. 1.

Til ændringer af vedtægterne kræves 2/3 flertal på en generalforsamling.

Stk. 2.

Foreningens opløsning kan ske med almindeligt flertal på en ordinær generalforsamling eller ved 2/3 flertal på en ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 3.

Ved foreningens opløsning skal en eventuel formue anvendes til samarbejdspartnere blandt de ikke-kommercielle lokale tv-stationer eller til andre beslægtede kulturelle formål inden for medieområdet.

Stk. 4.

Anvendelse af foreningens formue ved opløsning besluttes af den opløsende generalforsamling.

11. Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1.

Der kan afholdes ekstraordinær generalforsamling når et flertal i bestyrelsen eller en tredjedel af foreningens medlemmer skriftligt forlanger det over for bestyrelsen.

Stk. 2.

Efter beslutning om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling, skal denne indkaldes i løbet af 14 dage med mindst 7 dages skriftligt varsel til foreningens medlemmer.

Stk. 3.

Den ekstraordinære generalforsamlings dagsorden skal mindst indeholde:

 1. Valg af dirigent og referent samt stemmetællere.
 2. Generalforsamlingens emne.
 3. (hvorunder der ikke kan vedtages noget).

 

Oversigt over bestyrelsesmedlemmer